CТАТУТ МІСЦЕВОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

"АСОЦІАЦІЯ КИЇВ-МАФ"

                                      (затверджений Протоколом Загальних зборів від 08.04.2009 № 1)

 1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1. Місцева громадська організація "Асоціація Київ-МАФ", що надалі іменується "Організація", є незалежною, добровільною, неприбутковою, місцевою громадською організацією, яка створена для задоволення та захисту законних, соціальних, економічних, творчих, національно-культурних та інших спільних інтересів у сфері підприємництва своїх членів.

1.2.      У своїй діяльності Організація керується Конституцією України, Законом України "Про об'єднання громадян", Цивільним Кодексом України, чинним законодавством України та цим Статутом.

1.3.      Організація діє на засадах добровільності, законності та гласності.

1.4.      Організація набуває прав юридичної особи з моменту реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку, має відокремлене майно, самостійний баланс, власні кошти, рахунки, в тому числі валютний, в банківських установах, печатки, штампи, бланки, символіку та інші реквізити, зразки яких затверджуються Правлінням Організації. Символіка реєструється у відповідності до чинного законодавства України.

1.5.      Організація може від свого імені укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді.

1.6.      Організація самостійно визначає свою внутрішню організаційну структуру.

1.7.  Діяльність Організації поширюється на території м. Києва.

1.8.  Повна назва організації - МІСЦЕВА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АСОЦІАЦІЯ КИЇВ-МАФ". Скорочена назва МГО "АСОЦІАЦІЯ КИЇВ-МАФ".

1.7. Юридична адреса Організації: 01113, м. Київ, вул. Будіндустрії 8-т.

 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ. ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ

 2.1. Головна мета створення Організації є Основною метою діяльності Організації, а саме:

- об'єднання зусиль підприємницьких, громадських та інших організацій і об'єднань та окремих суб'єктів господарювання, що здійснюють  свою діяльність в тимчасових спорудах (ТС) або малих архітектурних формах (МАФ) у м. Києві для врегулювання проблемних питань, що виникають у підприємців у зв'язку з недосконалістю нормативних актів України  та неможливості реалізації своїх основних прав через відсутність механізмів їх реалізації при здійсненні підприємницької діяльності;

- забезпечення правового захисту законних прав та інтересів членів Асоціації при здійсненні підприємницької діяльності;

- організація дій спрямованих на  формування правових відносин і принципів взаємодії владних, підприємницьких та громадських структур, органів місцевого самоврядування для ефективного впливу на цивілізований та прозорий розвиток торгівельної інфраструктури, МАФ, ТС, м. Києва.

2.2. Основні завдання Організації:

- організація ефективної системи взаємодії підприємницьких, громадських та інших організацій і об'єднань та окремих суб'єктів господарювання, що здійснюють  свою діяльність в тимчасових спорудах (ТС) або малих архітектурних формах (МАФ) у м. Києві з органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- використання кадрового, наукового та творчого потенціалу для розроблення шляхів по врегулюванню проблемних питань, що виникають у підприємців у зв'язку з недосконалістю нормативних актів України при здійсненні підприємницької діяльності в м. Києві;

- пошук дієвих шляхів, механізмів реалізації підприємцями своїх прав при здійсненні господарської діяльності;

- розповсюдження інформації стосовно діяльності, якою займається Асоціація, через печатні та електронні ЗМІ, а також іншими законними шляхами, з метою інформування громадськості м. Києва та членів Асоціації.

- проведення семінарів, круглих столів, інших заходів з підприємцями, членами Асоціації для вирішення актуальних проблемних питань;

- збір та аналіз інформації про фактичний стан справ у сфері підприємництва, пов'язаного з функціонуванням ТС, МАФів  м. Києва;

- розробка пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів, що регулюють підприємницьку діяльність, малого та середнього бізнесу м. Києва.

- проведення разом з місцевими органами влади, громадськими організаціями, фондами, господарськими організаціями та іншими структурами практичної роботи по створення умов щодо нормального функціонування ТС, МАФ на території м. Києва;

- створення координаційного центру з надання правової допомоги, консультативних послуг підприємцям, членам Асоціації.

2.3. Для реалізації мети, що стоїть перед Організацією, вона має право:

-        репрезентувати та захищати законні інтереси та інтереси своїх членів в державних та інших організаціях;

-        отримувати від органів державної влади та управлiння iнформацiю, необхiдну для реалiзацiї Статутних цiлей i завдань;

-        засновувати установи i органiзацiї з правами юридичної особи для реалізації статутних завдань;

-        входити до складу iнших установ та органiзацiй, асоцiацiй, спiлок, об'єднань,  в тому числi закордонних та мiжнародних;

-        розповсюджувати iнформацiю про дiяльнiсть iдеї та цiлi Організації;

-        встановлювати та надавати винагороду науковцям та викладачам в галузі економічних та правових наук для проведення конференцій та семінарів.

 2.4. Для здійснення статутних цілей і завдань Організація має право:

- виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;

- представляти і захищати законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) у державних та громадських органах судах всіх рівнів;

- для захисту інтересів та прав Організації наймати адвокатів, юристів та захисників.

- ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;

- одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

- вносити пропозиції до органів влади і управління;

- засновувати засоби масової інформації;

- вступати в договірні відносини з державними та громадськими організаціями, підприємствами будь-якої форми власності та фізичними особами, здійснювати інші дії, які відповідають цілям і задачам діяльності Організації.

 2.5. У питаннях колективних інтересів, якщо вони стосуються працівників, Організація здійснює представництво та захист інтересів працівників незалежно від їх членства у Організації.

2.6. У питаннях індивідуальних прав та інтересів своїх членів Організація здійснює представництво та захист у порядку, передбаченому законодавством та статутом Організації.

2.7. Організація має право представляти інтереси своїх членів при реалізації ними конституційного права на звернення за захистом своїх прав до судових органів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також міжнародних судових установ; представляти інтереси членів Організації у взаємовідносинах з роботодавцями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюється на основі системи колективних договорів та угод, а також відповідно до законодавства.

2.8. Організація має право організовувати і здійснювати громадський контроль за реалізацією прав членів Організації у сфері підприємництва. Організація може брати участь у діяльності експертних, консультативних та наглядових рад при органах державної влади в галузі підприємництва, а також може брати участь у розвитку підприємництва регіону, підтримувати  суб'єктів підприємницької діяльності.

 2.9. Організація має право брати участь в заходах пов'язаних з реалізацією проектів, спрямованих на соціальну адаптацію населення регіону до нових соціально-економічних умов в порядку, передбаченому законодавством, здійснювати іншу не заборонену законом діяльність у цій сфері.

2.10. Організація має право використовувати кадровий, науковий, творчий потенціал у практиці соціально-економічних перетворень у сфері підприємництва у м. Києві.

 3. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ. ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

3.1. Організація має членство. Члени Організації мають рівні права та обов'язки.

3.2. Членами Організації можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, які досягли 18 років, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, юридичні особи,  що поділяють мету, завдання та напрями діяльності Організації, визнають цей Статут, виконують рішення статутних органів Організації та підтримують Організацію фінансово та інтелектуально.

       Прийом в Організацію та виключення з неї членів здійснюється Правлінням на підставі письмової заяви (клопотання) у відповідності до порядку та на умовах, затверджених Загальними зборами в Положенні про членство в Організації.

3.6. Члени Організації мають право:

- обирати і бути обраними до керівних органів  Організації;

- одержувати будь-яку інформацію про діяльність Організації;

- подавати пропозиції з питань діяльності Організації на розгляд Загальних зборів Організації та Правління Організації;

- користуватися інформаційною службою Організації та отримувати методичні матеріали і консультації;

- брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією у формах, передбачених цим Статутом;

- брати участь у засіданнях Правління Організації з правом дорадчого голосу;

- у будь-який час поставити питання про припинення своєї участі в Організації шляхом подання на розгляд Правління Організації відповідної письмової заяви.

3.7.Члени Організації зобов'язані:

- сприяти розвиткові Організації, брати активну участь у її діяльності;

- дотримуватися вимог цього Статуту, рішень Загальних зборів Організації та Правління, сприяти роботі керівних органів Організації;

- сприяти розширенню зв'язків Організації та розповсюдженню інформації про діяльність Організації;

- надавати Організації інформацію, необхідну для її діяльності;

- сплачувати вступні та членські внески.

3.8. Організація має право за рішенням Правління виключити із складу Організації Члена Організації в разі порушення ним Статуту Організації, за некоректні дії по відношенню до Організації або окремих його Членів, несплату вступних та членських внесків. Рішення з цього питання приймаються простою більшістю голосів членів Правління Організації. Рішення Правління Організації про виключення є остаточним.

 4. КЕРІВНІ ТА СТАТУТНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1.Керівними та статутними органами Організації є:

- Загальні збори Організації.

- Правління Організації.

- Голова Правління Організації.

- Контрольно-ревізійна комісія Організації.

4.2. За рішенням Загальних зборів в Організації можуть створюватися інші органи для здійснення статутної діяльності.

 5. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Загальні збори Організації (надалі - Конференція) є її вищим керівним органом, що скликається в міру необхідності, але не рідше одного разу на 1 (один) календарний місяць, за рішенням Правління Організації. Про дату, час, місце і порядок денний Члени Організації сповіщаються Правлінням Організації не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів  до її засідання.

5.2. Позачергові Загальні збори можуть бути скликані за рішенням Правління або на вимогу не менше як 1/3 членів Контрольно-ревізійної комісії.

        Загальні збори вважаються легітимними, у разі присутності більшості членів Організації не менш ніж від 2/3 членів Організації. Рішення приймаються 3\4 голосів присутніх на Загальних зборів, якщо інше не передбачено цим Статутом.

5.3. Загальні збори Організації:

-   затверджують зміни і доповнення до Статуту Організації;

- визначають відповідно до мети і завдань цього Статуту основні напрямки діяльності Організації;

- приймають рішення про припинення діяльності Організації, призначають ліквідаційну комісію;

- обирають і відкликають членів Правління, Голову Правління Організації,  заслуховують і затверджують річні звіти Голови Правління Організації;

- обирають і звільняють з посад голову і членів Контрольно-ревізійної комісії Організації, заслуховують і затверджують звіти голови Контрольно-ревізійної комісії Організації про її діяльність;

- затверджують бюджет Організації і порядок його використання, визначають напрями, форми та обсяги фінансової і господарської діяльності, затверджують  звіт про виконання бюджету;

- приймають до розгляду і вирішують будь-які інші питання діяльності Організації.

 6. ПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

 6.1. Правління Організації (надалі - Правління) є її керівним органом в період між Конференціями, складається з Голови та Членів Правління Організації. Правління обирається Загальними зборами з терміном повноважень на 1 (один) календарний рік.

6.2. Правління:

- розробляє пропозиції про внесення змін і доповнень до Статуту Організації;

- здійснює господарське управління майном і коштами Організації, визначає напрями, форми та обсяги господарсько-фінансової діяльності в межах повноважень, що надані йому Загальними зборами;

- визначає розміри вступних та членських внесків, а також порядок і терміни їх внесення та використання, затверджує довгострокові програми та проекти діяльності Організації, ухвалює резолюції, звернення та інші документи;

- приймає рішення про прийняття до складу Організації та визначає форми участі Членів на умовах, що встановлюються Правлінням Організації, а також про виключення Членів із складу Організації;

- затверджує зразки печаток, штампів, бланків Організації;

- визначає і затверджує організаційну структуру Організації, регламентує роботу Контрольно-ревізійної комісії;

- затверджує внутрішні документи Організації, чисельність штатного апарату, визначає умови оплати праці штатних працівників апарату Організації;

- затверджує Опис, Положення та зразки символіки Організації за поданням Голови Правління Організації;

- вирішує інші питання діяльності Організації в межах своєї компетенції.

6.3. Правління, як правило, вирішує питання на своїх засіданнях, які скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на 1 (один) календарний місяць, а у випадку термінової необхідності можуть проводитися позачергові засідання. Чергові та позачергові засідання Правління скликаються за вимогою Голови Правління Організації. Про дату, час, місце і порядок денний члени Правління сповіщаються Головою Правління Організації не пізніше, ніж за 7 (сім) календарних  днів, а термінові позачергові за 3 (три) години до засідання.

6.4. Засідання Правління визнаються правомочними і їх рішення вважаються прийнятими, якщо в них беруть участь 2/3 членів Правління.

6.5. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів і затверджуються Головою Правління Організації. При голосуванні кожний член Правління мас один голос. Голова Правління Організації може накладати мотивоване з чітким обґрунтуванням вето на рішення Правління. Вето Голови Правління долається простою більшістю голосів після проведення повторного вивчення та розгляду питання, по якому приймається рішення. Голова Правління Організації зобов'язаний в такому випадку затвердити прийняте рішення. В разі якщо Голова Правління не підписав рішення, його підписує член Правління, обраний простою більшістю голосів Правління.

 7.   ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

 7.1. Організацію очолює Голова Правління Організації, який є вищою посадовою особою Організації і підзвітний Загальним зборам. Голова Правління обирається Загальними зборами з числа Членів Організації із терміном повноважень на 1 (один) календарний рік.

7.2. Голова Правління:

- очолює Правління, визначає порядок і зміст його роботи, головує на засіданнях Правління, організує ведення протоколів на засіданні Правління, контролює виконання рішень Загальних зборів і Правління;

- діє від імені Організації, без довіреності представляє його інтереси у відносинах з органами державної влади і громадськими організаціями, науковими, культурно-просвітницькими установами, комерційними структурами, зарубіжними і міжнародними організаціями, окремими громадянами;

- має право підпису фінансових та інших документів, як перша особа, видає накази, довіреності, підписує рішення Правління;

- розробляє зразки печаток, штампів, бланків Організації та подає їх на затвердження до Правління Організації;

- затверджує рішення Загальних зборів та Правління, довгострокові програми та проекти діяльності Організації, резолюції, звернення та інші документи;

- приймає рішення про напрями, форми та обсяги матеріальної і фінансової допомоги на підставі проектів та програм;

- здійснює оперативне управління майном та коштами Організації в межах повноважень, наданих Загальним зборами;

- подає на затвердження Загальних зборів проекти бюджету Організації та звіти про його виконання;

- погоджує прийняття та звільнення працівників, що працюють в Організації за трудовими угодами, укладає трудові договори;

-  має право делегувати частину своїх повноважень члену Правління;

- здійснює іншу діяльність у межах повноважень, наданих йому Загальними зборами,  Правлінням та законодавством.

7.3. Голова правління в разі своєї відсутності (відрядження, відпустки, хворобливого стану, тощо) або тимчасової неможливості виконувати свої повноваження має право покласти виконання своїх повноважень на одного з членів Правління Організації. Голова Правління може у будь-який час повернути свої повноваження.

 8.   КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

 8.1. Контрольно-ревізійна комісія Організації обирається Загальними зборами терміном на 1 (один) календарний рік у складі трьох осіб.

8.2. Контрольно-ревізійна комісія Організації:

- проводить перевірку статутної діяльності Організації;

- проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Організації;

- звітує про свою діяльність на Загальних зборах, подає на затвердження Загальним зборам річний звіт про свою діяльність;

- розглядає скарги, листи, звернення і пропозиції громадян та організацій, що надійшли на адресу Організації;

- вирішує інші питання діяльності Організації в межах додатково наданих Загальними зборами повноважень.

 9.  МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1 Організація у відповідності до мети вказаної у цьому статуті, має право на здійснення міжнародних зв'язків та діяльності в порядку, передбаченому цим статутом, чинним законодавством та міжнародними і міжурядовими угодами.

9.2 Організація може засновувати або вступати в міжнародні (неурядові) організації, утворювати  міжнародні спілки, асоціації та інші об'єднання, підтримувати прямі міжнародні контакти та зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні всіх заходів, що не заборонені діючим законодавством України.

9.3 Організація приймає участь у міжнародній діяльності та реалізації міжнародних проектів, взаємодіє з міжнародними та закордонним організаціями.

 10. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ

 10.1 Організація може мати у власності рухоме та нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, в тому числі в іноземній валюті, інше майно придбане на законних підставах необхідне для здійснення її статутної діяльності.

10.2 Майно та кошти Організації формуються за рахунок:

10.2.1 Коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, членських внесків чи гуманітарної допомоги;

10.2.2 Пасивних доходів;

10.2.3 Коштів або майна, які надходять від проведення основної діяльності, з урахуванням особливостей Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»;

10.3. Дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються неприбутковим організаціям або через них їх утримувачам згідно із законодавством з метою зниження рівня таких цін.

10.4. З метою забезпечення статутної мети і завдань Організація має право здійснювати будь-які дії, відносно майна та коштів, які знаходяться у її власності, що не суперечить її статутної діяльності та чинному законодавству України.

10.5 Майно та кошти Організації спрямовуються на забезпечення статутної діяльності, у тому числі:

10.5.1. На оплату праці штатних працівників Організації, а також осіб, які залучаються до роботи на умовах трудових або цивільно-правових договорів в межах, що не суперечать законодавству;

10.5.2 На проведення поточної діяльності та розвиток матеріально-технічної бази;

10.5.3 Витрати на оренду рухомого та нерухомого майна, їх експлуатацію, ремонт тощо;

10.5.4 Витрати на поліграфічно-видавничу діяльність, інформаційну, роз'яснювальну тощо;

10.5.5 Витрати на відрядження своїх членів, транспорт, поштові, телеграфні, телефонні та інші послуги.

 11. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

11.1 Організація, створені нею установи та організації, ведуть оперативний, бухгалтерський та статистичний облік у встановленому порядку, вносять встановлені обов'язкові платежі до бюджету в порядку, встановленому чинним законодавством України.

11.2 Відповідальність за стан обліку, своєчасне надання бухгалтерської звітності покладається на головного бухгалтера, компетенція якого визначається чинним законодавством.

 12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

12.1 Припинення діяльності Організації може бути проведено шляхом її реорганізації або ліквідації. Рішення про припинення діяльності Організації може бути прийняте не менш ніж 3\4 голосів присутніх на Загальних зборах членів.

12.2 При реорганізації Організації вся сукупність прав та обов'язків переходить до її правонаступника - іншої неприбуткової Організації відповідного виду. Організація не може бути реорганізована в юридичну особу, метою діяльності якої є отримання прибутку.

12.3 Організація ліквідується:

- за рішенням Загальних зборів;

- на підставі рішення суду;

- в інших випадках, передбачених законодавством України.

12.4. Ліквідацію Організації проводить ліквідаційна комісія, яка призначається Загальними зборами або органом, що прийняв рішення про ліквідацію Організації.

12.5. З моменту створення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню Організацією.

12.6. При ліквідації Організації її активи  повинні  бути  передані  іншій  неприбутковій  організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

12.7. Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Організації в результаті її ліквідації є датою державної реєстрації припинення Організації як юридичної особи.

 13. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

13.1 Зміни та доповнення до Статуту затверджуються рішенням Загальних зборів Організації, пропозиції та проект змін, доповнень до Статуту вносить на розгляд Загальних зборів Правління в порядку, визначеному цим Статутом.

13.2    Зміни до статутних документів підлягають обов'язковій реєстрації.