В проекті Рішення Київради від Асоціації власників малих архітектурних форм в редакції від 14.05.2009 року зустрічається термін «земельний сервітут». Що таке земельний сервітут і хто має право на встановлення земельного сервітуту?

 Земельний сервітут - це право власника або користувача земельної ділянки на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою (ділянками) або її (їх) частиною (частинами). Відповідно до глави 16 Земельного кодексу України (ЗКУ) власник або користувач земельної ділянки має право вимагати встановлення земельного сервітуту для обслуговування своєї земельної ділянки.

  Право земельного сервітуту полягає в можливості обмеженого використання суміжної (прилеглої) земельної ділянки (ділянок) в певних цілях.

   На встановлення земельного сервітуту має право власник або користувач земельної ділянки для реалізації в повному обсязі права власності або права користування земельної ділянки.

   Умовою для встановлення земельного сервітуту є необхідність використання іншої земельної ділянки для обслуговування своєї земельної ділянки. Підставою для встановлення земельного сервітуту  є домовленість між власниками сусідніх ділянок, зафіксована відповідним договором, а у разі відсутності домовленості – рішення суду.

   Залежно від строку дії земельні сервітути поділяються на строкові (строк дії визначено встановленням конкретної дати або певним проміжком часу) та постійні (встановлений без визначення строку дії).

 Відповідно до частини 3 статті 98 ЗКУ встановлення земельного сервітуту не позбавляє власника земельної ділянки, щодо якої встановлено сервітут, прав володіння, користування, розпорядження нею. Реально ж встановлення земельного сервітуту у будь-якому разі веде до певного обмеження прав власника (користувача) земельної ділянки, обтяженої сервітутом. І хоча, з одного боку, власник або землекористувач має право вимагати встановлення сервітуту, навіть у судовому порядку, з іншого – встановлення такого сервітуту не повинно унеможливувати  використання власником (користувачем) цієї ділянки за її призначенням.

Відповідно до статті 99 ЗКУ власники або землекористувачі земельних ділянок можуть вимагати встановлення таких земельних сервітутів:

а) право проходу та проїзду на велосипеді;

б) право проїзду не транспортному засобі по наявному шляху;

в) право прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій;

г) право прокладати на свою земельну ділянку водопровід із чужої природної водойми або через чужу земельну ділянку;

д) право забору води з природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право проходу до природної водойми;

е) право поїти свою худобу із природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право прогону худоби до природної водойми;

є) право прогону худоби по наявному шляху;

ж) право встановлення будівельних риштувань та складування будівельних матеріалів з метою ремонту будівель та споруд;

з) інші земельні сервітути.

Перелік можливих земельних сервітутом не є вичерпним. Це означає, що у разі наявності конкретних потреб, які заслуговують задоволення заінтересована сторона  вправі вимагати надання їй стосовно чужої земельної ділянки тих чи інших повноважень, що носять обмежений характер.

Право земельного сервітуту виникає з моменту державної реєстрації в порядку, встановленому для державної реєстрації прав на земельну ділянку ( ст.100 ЗКУ).

Обязательно ли использование типового договора аренды земли и его нотариальное удостоверение?

Согласно ст. 14 Закона Украины «Об аренде земли» договор аренды земли заключается в письменной форме и по желанию сторон может быть удостоверен нотариально. Данное положение подтверждается также письмом Госкомзема от 06.04.2004 г. № 14-17-7/2992. В то же время согласно ч. 2 ст. 290 Хозяйственного кодекса Украины аренда земельного участка без договора, заключенного в письменной форме, удостоверенного нотариально и зарегистрированного в установленном законом порядке, не допускается.

Ввиду того, что нормы ст. 6 Закона Украины «Об аренде земли» определяют, что арендаторы приобретают права аренды земельного участка на основании и в порядке, предусмотренных Земельным кодексом Украины, Гражданским кодексом Украины, Хозяйственным кодексом Украины, этим и другими законами Украины и договором аренды земли, договор аренды земли как хозяйственный договор, заключенный между субъектами хозяйствования, должен быть удостоверен нотариально.

Типовой договор аренды земли утвержден постановлением КМУ от 03.03.2004 г. № 220 (согласно ст. 14 Закона Украины «Об аренде земли», которая предусматривает утверждение типовой формы КМУ). Необходимость использования утвержденного типового договора обусловлена тем, что в нем содержатся обязательные существенные условия договора аренды земли, предусмотренные ст. 15 Закона Украины «Об аренде земли». Отсутствие в договоре аренды земли одного из существенных условий, предусмотренных вышеуказанной статьей, является основанием для признания договора недействительным.

Можно ли арендовать часть земельного участка? Как это оформить и каковы особенности осуществления такой операции?

Возможность аренды части земельного участка законодательством не предусмотрена, поскольку арендуется сам земельный участок. Согласно ст. 1 Закона Украины «Об аренде земли» аренда земли - это основанное на договоре срочное платное владение и пользование земельным участком, необходимым арендатору для осуществления предпринимательской и других видов деятельности. Как видим, в аренду передается земельный участок, а не его часть. В то же время законодательство допускает передачу части земельного участка в субаренду. Так, ст. 8 Закона Украины «Об аренде земли» предусматривает, что арендованный земельный участок или его часть может передаваться арендатором в субаренду без изменения целевого назначения, если это предусмотрено договором аренды, или по письменному согласию арендодателя.

Существуют ли требования к сумме арендной платы и нормативной денежной оценке земельного участка?

Согласно ст. 21 Закона Украины «Об аренде земли» размер, форма и сроки внесения арендной платы за землю устанавливаются по согласию сторон в договоре аренды (кроме сроков внесения арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности, которые устанавливаются согласно Закону Украины «О плате за землю»).

Также годовая арендная плата за земельные участки, которые находятся в государственной или коммунальной собственности, перечисляется в соответствующие бюджеты, распределяется и используется согласно закону и не может быть меньше:

- для земель сельскохозяйственного назначения - размера земельного налога, установленного Законом Украины «О плате за землю»;

- для других категорий земель - трехкратного размера земельного налога, который установленного Законом Украины «О плате за землю».

В свою очередь, годовая арендная плата за земельные участки, которые находятся в государственной или коммунальной собственности, не может превышать 12% их нормативной денежной оценки. При этом в случае определения арендатора на конкурентных основах может быть установлен больший размер арендной платы, чем тот, что указан в этой части.

Хотелось бы отметить, что Указом Президента Украины «О дополнительных мерах по социальной защите крестьян - собственников земельных участков и земельных долей (паев)» от 02.02.2002 г. № 92/2002 установлено, что арендная плата за земельные участки сельскохозяйственного назначения, земельные доли (паи) должна составлять не менее 3 процентов определенной согласно законодательству стоимости земельного участка, земельной доли (пая).

Каковы особенности передачи арендованного участка третьим лицам?

Передача арендованного земельного участка третьим лицам законодательно довольно ограничена. Если говорить о субаренде, то передача арендованного земельного участка возможна только в случае, если это предусмотрено договором аренды, или по письменному согласию арендодателя. В то же время арендатор может передать право на застройку земельного участка с использованием договорных схем, в том числе договоров поручения, подряда, совместной деятельности. Однако в данном случае осуществляется не передача земельного участка, а передача права осуществлять на данном земельном участке определенные действия, связанные с возведением объекта недвижимости.

Может ли субъект предпринимательской деятельности (СПД) не давать запрашиваемые правоохранительными органами документы касающиеся непосредственно его хозяйственной деятельности?

В соответствии со  ст.  11  Закона  Украины  "О  милиции"  органам  милиции  для исполнения возложенных на нее обязанностей предоставляется право:

(п. 17  ст.  11)  получать  беспрепятственно  и  бесплатно  от предприятий  по  письменному  запросу  сведения  (в  том  числе  и составляющие коммерческую и банковскую тайну), необходимые в делах о преступлениях, находящиеся в производстве милиции;

(п. 24 ст. 11) проводить при участии администрации предприятия осмотр производственных, складских  и  других  помещений  в  целях проверки  охраны  государственного  и  коллективного    имущества, соблюдения  правил  продажи  товаров  и    предоставления    услуг населению;

требовать  от  материально  ответственных   лиц    предприятия сведения и пояснения о фактах нарушения законодательства;

Как следует из п. 5 Постановления № 510, реализовывать свое право по изъятию необходимых материалов о финансовых операциях, материальных ценностях, денежных средствах, сырье и продукции в установленном законодательством порядке, бесплатному получению от предприятий, учреждений, организаций информации, проверки на предприятиях, учреждениях и организациях денежных и бухгалтерских документов, отчетов, смет, других документов, подтверждающих поступление и расходование средств и материальных ценностей возможно при наличии данных о нарушении законодательства, регулирующего финансовую, хозяйственную и другую предпринимательскую деятельность, что влечет за собой уголовную ответственность.

    В соответствии с Законом Украины  "О  милиции",  Положением  о ГСБЭП органы милиции имеют право получать сведения по возбужденным уголовным  делам или в случае выявления фактов нарушения законодательства.  Указанными  нормативными документами не предусмотрено  предоставление  копий  документов   на    основании письменного запроса органов милиции.

    Таким  образом, запрос правоохранительных органов, что сделан  с  превышением  прав   и полномочий, на основании ст. 19 Конституции Украины, не подлежит обязательному исполнению.

 

Хто розробляє тарифи на житлово-комунальні послуги ? І чи маю я право оскаржити їх?

Згідно зі ст. 31 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» (далі — Закон) порядок формування цін/тарифів на кожен вид житлово-комунальних послуг першої й другої груп (ч. 1ст. 14 Закону) визначає КМУ.

Виконавці/виробники таких послуг здійснюють розрахунки економічно обґрунтованих витрат на виробництво житлово-комунальних послуг і подають їх на затвердження органам місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку.

Органи місцевого самоврядування затверджують ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги в розмірі економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво. У випадку затвердження цін/тарифів на житлово-комунальні послуги нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво орган, який їх затвердив, зобов'язаний відшкодувати з відповідного місцевого бюджету виконавцям/виробникам різницю між затвердженим розміром цін/тарифів і економічно обґрунтованими витратами на виробництво цих послуг. Видатки на відшкодування втрат підприємств, що пов'язані із затвердженням цін/тарифів на житлово-комунальні послуги нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, відповідна сільська, селищна, міська рада передбачає у відповідному місцевому бюджеті.

Центральні органи виконавчої влади несуть відповідальність за наслідки встановлення або регулювання цін/тарифів, що змінюються ними відповідно до їхніх повноважень.

Згідно зі ст. 20 Закону споживач має право одержувати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання, порядок надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо. Стаття 7 Закону передбачає, що до повноважень органів місцевого самоврядування у сфері житлово - комунальних послуг належить встановлення цін/тарифів на житлово- комунальні послуги відповідно до закону. Крім того, п. 2 ст. 25 ГК України органам державної влади й органам місцевого самоврядування, які регулюють відносини у сфері господарювання, забороняється приймати акти або вчиняти дії, що визначають привілейоване становище суб'єктів господарювання тієї чи іншої форми власності або ставлять у нерівне становище окремі категорії суб'єктів господарювання чи іншим способом порушують правила конкуренції.

При порушенні цієї вимоги органи державної влади, до повноважень яких належить контроль і нагляд за додержанням антимонопольно-конкурентного законодавства, а також суб'єкти господарювання можуть оспорювати такі акти в установленому законом порядку.

 

В период кризиса у многих контрагентов (как у поставщиков и исполнителей, так и у покупателей) может возникнуть объективная необходимость отказаться от выполнения своих обязательств по договору и досрочно прекратить его действие. Поэтому сейчас, в частности для членов ОО «Ассоциация КИЕВ - МАФ» актуален вопрос о правовых основаниях такого отказа.

Основание для одностороннего отказа от договора

 

Отказаться от уже заключенной сделки можно (ст. 214 Гражданского кодекса, далее - ГК):

• либо по соглашению сторон (при этом если сделка была устной - достаточно прийти к соглашению в устной форме, ну а к письменному договору надо будет оформить и подписать дополнительное соглашение о досрочном прекращении этого договора),

• либо по основаниям, прямо указанным в законе.

В то же время в одностороннем порядке отказаться от выполнения каких-либо действий по договору или расторгнуть договор можно только тогда, когда это прямо предусмотрено самим договором или законом (ст. 651 ГК, ст. 188 Хозяйственного кодекса, далее - ХК).

Но когда же закон разрешает включать в текст договора оговорку об одностороннем отказе? Оба кодекса (ст. 236 ХК и ст. 615 ГК) относят отказ от договора к санкциям, которые стороны могут предусмотреть в договоре в связи с нарушением его условий. Иными словами, закон:

• четко определяет случаи, когда возможен односторонний отказ от договора (например, ч. 6 ст. 193 ХК, ч. 3 ст. 538, ст. 848, 849, 1008, 1025 ГК),

• разрешает включить в договор оговорку об одностороннем отказе только для случаев нарушения условий договора другой стороной.

Поэтому отказ от договора «когда вздумается» является нарушением интересов другой стороны. И даже если контрагент был «предупрежден», он вправе потребовать возмещения убытков от отказавшейся стороны. Кроме того, оговорка об одностороннем отказе, который не связан с нарушением условий договора другой стороной, может быть признана недействительной (ст. 203, 215 ГК). Сказанное не касается случаев применения сторонами ст. 212 и 652 ГК, когда изменение условий договора привязывается к определенным обстоятельствам (например, размер платежа изменяется пропорционально колебанию курса иностранной валюты).

 

 

Примеры из практики

 

Заказчик строительства нарушает график платежей, предусмотренный договором. Подрядчик из-за этого хочет отказаться от договора и получить возмещение убытков, причиненных ему расторжением договора. Какие шаги должен предпринять подрядчик?

 

* * *

 

Для начала подрядчик должен сообщить заказчику, что отсутствие своевременного финансирования угрожает выполнению работ в указанные в договоре сроки (ст. 847, 848 ГК). Кроме того, подрядчик имеет полное право не приступать к выполнению работ в связи с тем, что отсутствие оплаты значительно усложняет их выполнение (ст. 320 ХК).

Отказаться от договора подрядчик будет вправе, если заказчик:

• не выполнит его требования (ч. 1 ст. 848 ГК);

• откажется увеличить сметную стоимость объекта, когда подрядчик обоснует изменение цен существенным увеличением стоимости материалов подрядчика (письмо Минюста от 20.02.04 г. №19-5-135) либо субподрядных услуг (ч. 5 ст. 844 ГК).

Возмещения убытков подрядчик вправе требовать на основании ст. 850, 886 ГК, ст. 224 ХК. Правда, подрядчику следует ожидать компенсации только тех убытков, которые он не мог предотвратить (ч. 3 ст. 226 ХК, ст. 616, ч. 4 ст. 623 ГК).

 

 

Заказчик строительства отказывается от выполнения договора в связи с отсутствием денежных средств. Подрядчик отказ не принимает и требует выплаты неустойки и возмещения убытков. Как должен поступить заказчик в такой ситуации?

 

* * *

 

Право заказчика на односторонний отказ от договора предусмотрено ч. 4 ст. 849 ГК, но при условии что он оплатит работы подрядчика и возместит ему убытки. Поэтому заказчику следует как можно скорее предупредить подрядчика о своем отказе от договора, чтобы сократить размер убытков, подлежащих возмещению.

 

 

Договор аренды содержит условия об одностороннем изменении арендодателем ежемесячного размера арендной платы (причем размер «нового» платежа не указан и не привязан к изменению каких-либо обстоятельств), а также об одностороннем отказе арендодателя от договора, если арендатор не захочет платить больше. Правомерны ли такие условия?

 

* * *

 

Нет, неправомерны. Зафиксированный размер арендной платы и порядок его изменения (индексации) являются существенным условием договора аренды, без соблюдения которого договор в этой части может быть признан недействительным (ст. 284, 286 ХК). Нормы ст. 193 ХК, ст. 526 и 629 ГК обязывают арендодателя выполнять договор на согласованных условиях. Это значит, что до получения согласия арендатора на новый размер арендной платы арендодатель не вправе отказаться от выполнения договора на прежних условиях. Таким образом, если арендодатель захочет увеличить размер арендной платы, ему необходимо получить согласие арендатора. А если арендатор откажется изменить условия договора, арендодатель вправе передать спор на рассмотрение суда (ст. 188 ХК, ст. 652 ГК).

 

 

Арендатор хочет досрочно отказаться от договора аренды в связи с невозможностью платить за аренду. Но арендодатель согласен подписать допсоглашение о расторжении договора только при условии, что арендатор компенсирует ему возможные убытки за время поиска нового арендатора.

 

* * *

 

Такие требования арендодателя правомерны. Ведь, отказываясь от выполнения договора без согласия арендодателя, арендатор нарушает свои денежные обязательства перед арендодателем (ст. 610 ГК). И он не освобождается от ответственности в связи с невозможностью исполнить такие обязательства (ст. 229 ХК, ст. 625 ГК).

Рекомендации сторонам. Арендатору надо письменно предупредить арендодателя о своих намерениях отказаться от договора и оставить у себя доказательство этого шага (например, копию письма с отметкой арендодателя о получении). Это позволит арендатору при рассмотрении дела в суде (кстати, арендатор сам может обратиться в суд согласно ст. 188 ХК, ст. 652 ГК, не дожидаясь пока это сделает арендодатель) требовать уменьшения размера убытков в связи с тем, что арендодатель мог их предотвратить (ч. 3 ст. 219 ХК, ст. 616, ч. 4 ст. 623 ГК). Но чтобы избежать судебных разбирательств, сторонам лучше договориться о расторжении договора на взаимовыгодных условиях.

 

 

На практике бывают случаи, когда заключается «базовый» договор, в котором не согласованы его существенные условия. Например, заключается договор на выполнение работ по резке металла, но в нем не указываются конкретные объемы, цены и сроки выполнения работ. Отдельные партии работ выполняются по отдельным спецификациям, в которых и согласовываются эти условия. Такой договор может быть прекращен, если любая из сторон не подпишет отдельную спецификацию. Прекращение таких отношений не надо аргументировать основаниями для отказа от договора из ГК и ХК, так как любая из сторон вправе не принимать на себя не согласованные в договоре обязательства.

 

 

 

 

 

Подозреваемого, в отличие от свидетеля, повесткой на допрос вызывают не всегда. Подозреваемым в уголовном процессе считается лицо, которое задержано по подозрению в совершении преступления или к которому применена предупредительная мера (подписка о невыезде, залог, поручительство или, чаще всего, — взятие под стражу). То же самое и с обвиняемыми. Статус обвиняемого лицо получает тогда, когда в отношении его выносится постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Часто такие постановления выносятся после задержания и взятия под стражу.

 

Вызывают на допрос в качестве подозреваемого, обвиняемого. Как защитить себя?

 

Подозреваемого, в отличие от свидетеля, повесткой на допрос вызывают не всегда. Подозреваемым в уголовном процессе считается лицо, которое задержано по подозрению в совершении преступления или к которому применена предупредительная мера (подписка о невыезде, залог, поручительство или, чаще всего, — взятие под стражу).

То же самое и с обвиняемыми. Статус обвиняемого лицо получает тогда, когда в отношении его выносится постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Часто такие постановления выносятся после задержания и взятия под стражу.

Действие №1. Требуйте адвоката.

Объяснение. Если вас все-таки вызывают повесткой (по телефону), то есть вы не задержаны и имеете свободу действий, приходите на допрос со своим адвокатом. Свой адвокат всегда лучше предоставленного следствием. Предоставленный в лучшем случае просто мало чем поможет, в худшем — «свой» для следствия.

Если вы задержаны, требуйте адвоката. Такое право предусмотрено для подозреваемого и обвиняемого как национальными нормами права (ст. 59 Конституции Украины; статьи 43, 43-1, 107, 143 Уголовно-процессуального кодекса Украины), так и международными (в частности Конвенция о защите прав человека и основных свобод).

Согласно ч. 1 ст. 47 Уголовно-процессуального кодекса Украины следствие обязано предоставить вам помощь в установлении связи с адвокатом или с теми лицами, которые могут пригласить для вас адвоката.

Лицо, проводящее дознание, следователь или суд могут назначить защитника в установленном законом порядке через адвокатское объединение. Требование лица, проводящего дознание, следователя, суда о назначении защитника является обязательным для руководителя адвокатского объединения.

Защитник назначается в случаях:

1) когда согласно требованиям частей 1 и 2 ст. 45 УПК участие защитника обязательно, но подозреваемый, обвиняемый, подсудимый не желает или не может пригласить защитника;

2) когда подозреваемый, обвиняемый, подсудимый хочет пригласить защитника, но из-за недостатка средств или по другим объективным причинам не может этого сделать.

Право на свидание с адвокатом вы имеете до того, как вас подвергнут допросу впервые в качестве обвиняемого или подозреваемого.

Присутствие адвоката при допросе обвиняемого по делу согласно ст. 143 УПК {3} по вашему желанию возможно (при предъявлении обвинения, то есть при ознакомлении с тем, в чем вас обвиняют, — необходимо).

При первом допросе задержанного присутствие адвоката согласно ст. 107 УПК {4} необходимо, кроме случаев, когда подозреваемый сам откажется от адвоката.

В отдельных случаях (наличие физических недостатков у обвиняемого, подозреваемого, незнание им языка, на котором ведется дело, угроза пожизненного заключения как санкции, возможной при завершении дела обвинительным приговором) присутствие адвоката обязательно при проведении всех допросов подозреваемого и обвиняемого.

Действие №2. Требуйте разъяснения прав подозреваемого (обвиняемого).

Объяснение, В протоколе допроса права подозреваемого, обвиняемого перечисляются, как правило, перед текстом показаний, которые дал допрошенный, в том виде, в котором они изложены в статье 43 УПК. {5}

Таким образом, при предъявлении обвинения следователь обязан разъяснить обвиняемому, что он во время проведения досудебного следствия имеет право:

1) знать, в чем его обвиняют;

2) давать показания по предъявленному ему обвинению или отказаться давать показания и отвечать на вопросы;

3) предъявлять доказательства;

4) заявлять ходатайство о допросе свидетелей, о проведении очной ставки, о проведении экспертизы, об истребовании и присоединении к делу доказательств, а также заявлять ходатайство по всем другим вопросам, имеющим значение для установления истины по делу;

5) заявлять отвод следователю, прокурору, эксперту, специалисту и переводчику;

6) по разрешению следователя присутствовать при выполнении отдельных следственных действий;

7) ознакомляться со всеми материалами дела по окончании досудебного следствия;

8) иметь защитника и свидание с ним до первого допроса;

9) подавать жалобы на действия и решения следователя и прокурора.

О разъяснении обвиняемому его прав следователь указывает в постановлении о предъявлении обвинения.

Непосредственно в постановлении остается место для подписи, свидетельствующей о том, что допрошенный ознакомился со своими правами. Тем не менее, права эти должны быть не просто перечислены, а разъяснены допрашиваемому. Именно о выяснении сути указанных прав он и должен расписаться.

Не ставьте подпись, если вам не разъяснили, что конкретно означает каждая из указанных выше возможностей, в противном случае вы не будете эффективно пользоваться правами.

Действие №3. Обдумайте возможные варианты вопросов и ответов на них.

Объяснение. Промедление с ответами на допросе, как правило, укрепляет подозрения следователя и создает у него впечатление, будто бы вы обдумываете, как лучше избежать правдивого ответа.

Хотя на самом деле люди с разными типами нервной системы с разной скоростью могут размышлять и высказывать свои мысли. Тем не менее, очень быстро отвечать тоже не следует, чтобы не сложилось впечатление, будто вы читаете заученный текст.

Действие №4. Требуйте объяснения того, в чем вас обвиняют (подозревают).

Объяснение. Это одно из прав обвиняемого (подозреваемого). На практике право знать, в чем вас обвиняют, сводится к озвучению следователем номера и названия статьи Уголовного кодекса и ознакомлению с постановлением о привлечении к ответственности в качестве обвиняемого.

Вам же должны не просто указать формальные, понятные юристу данные о приписываемом вам действии, но и разъяснить доступным языком (как неюристу) их суть: конкретно, в совершении каких действий (или бездействии) вы обвиняетесь (подозреваетесь), в каком психическом отношении к тому, что вы сделали, вас обвиняют (подозревают), — умышленном или неосторожном.

Все должно быть разъяснено детально, в подробностях. Вам следует спросить о каждом не понятном для вас прочитанном или услышанном термине.

Действие №5. Требуйте, чтобы все лица, принимающие участие в допросе, были внесены в протокол допроса.

Объяснение. Согласно ст. 85 УПК {6} в протоколе следственного действия (которым является допрос) должны быть указаны должности и фамилии лиц, принимавших участие в его проведении. Согласно ч. 3 ст. 85 все присутствующие при проведении следственного действия лица, или лица, принимающие участие в проведении следственного действия, должны подписать протокол.

Часто допрос проводится в кабинете следователя, где кроме него и допрашиваемого находятся также другие лица: следователи, работающие за соседними столами, сотрудники милиции (прокуратуры) и даже совершенно посторонние люди. Если они заняты своим делом и не принимают участия в допросе, то требовать от них подписания протокола как присутствующих при допросе не целесообразно, тем не менее, если кто-то из указанных выше лиц, например, уточнял вопросы, заданные вам следователем, старался «вклиниться» в разговор, другим образом проявлял интерес к допросу и активность, необходимо требовать, чтобы данные о нем были внесены в протокол.

Действие №6. Откажитесь давать показания, если не желаете этого делать, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины.

Объяснение. Согласно ст. 63 Конституции Украины лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи и близких родственников, круг которых определен законом. {7}

Если следователем проигнорировано ваше требование предоставить адвоката, а также в других случаях, когда нарушаются ваши процессуальные права, имеет смысл вообще отказаться давать показания, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины.

Действие №7. Не разрешайте следователю получить психологическое преимущество.

Объяснение. Не ведите себя на допросе как виновник, не появляйтесь перед следователем с виноватым видом, не давайте ему повода считать, что вы стараетесь уклониться от правдивых ответов.

Следователи любят навязывать допрашиваемому активность, ускоряя темп формулировки вопросов и принуждая к такому же допрашиваемого. Не спешите. Отвечайте от первого до последнего вопроса ровно, с одинаковыми промежутками времени после вопросов. Не берите с самого начала (когда вопрос не требует обдумывания) быстрый темп — необходимость сохранить его в дальнейшем повредит вам обдумывать более сложные ответы. Думайте над каждым ответом.

При этом отвечайте уверенно, вообще ведите себя уверенно, спокойно, ни в коем случае неугнетенно. Спину держите прямо, одевайтесь просто, аккуратно, консервативно.

Займите удобную, обычную позу. Ни в коем случае не ведите себя враждебно или, наоборот, запанибрата — держитесь отчужденно.

Отвечайте кратко, четко, не выходите за пределы вопроса, стараясь показать, что вам скрывать ничего. Если не уяснили суть вопроса, — переспрашивайте. Не стремитесь выглядеть «умным», пусть лучше принимают вас за простачка.

Имейте в виду, что следователь может преподносить как реальные факты то, чего не было. Вам могут цитировать чьи-то «показания», которых на самом деле не существует. Не разрешайте себя одурачивать.

Действие №8. Требуйте, чтобы вам предоставили возможность собственноручно записывать ваши показания в протоколе допроса.

Объяснение. Как правило, следователь делает это сам, преподнося ваши слова по-своему, выпуская то, что кажется ему несущественным. Он может неправильно понять суть ваших показаний или нарочно записать их неправильно, преследуя свои цели. Причем сделает это так, что сути искажений не будет видно. Поэтому желательно писать показания самостоятельно, тем более что такое право прямо предусмотрено ст. 146 УПК {8}.

Действие №9. Отвечайте исключительно на поставленные вопросы. Кратко.

Не бойтесь уточнять вопрос, если не услышали его или если он не понятен.

Объяснение. Не следует рассказывать больше, чем от вас требуют. Говорите только то, о чем спрашивают (нередко именно чрезмерная словоохотливость является причиной дальнейших проблем). Не старайтесь сами домыслить вопрос, если он нечеткий, - уточните у следователя, что конкретно он имеет в виду.

Действие №10. Требуйте точно указать в протоколе время начала и окончания допроса.

Объяснение. Точные данные о том, как долго длился допрос, могут стать полезными для доказательства факта психологического давления: продолжительный допрос — часто применяемый способ воздействия на человека.

Действие №11. Внимательно прочитайте протокол допроса перед его подписанием.

Объяснение. Согласно ст. 145 УПК {9} по окончании допроса следователь обязан предъявить протокол для прочтения. Протокол допроса — важный процессуальный документ. Читайте протокол внимательно, не спеша. В нем могут быть неточности, печатные ошибки и даже умышленные искажения (если объяснения вы не записывали собственноручно).

Действие №12. Требуйте внесения дополнений и поправок в протокол, если ваши показания искажены или изложены не полностью.

Самостоятельно внесите замечания в протокол перед подписанием.

Объяснение. Обвиняемый (подозреваемый) имеет право просить внести дополнения и поправки в протокол. Эти дополнения и поправки подлежат обязательному занесению в протокол (ст. 145 УПК).

Настаивайте на внесении поправок и дополнений, если ваши показания были искажены или изложены не полностью. Если поправки все-таки не были внесены, внесите их самостоятельно перед подписанием протокола.

Если во время допроса были нарушения (в допросе принимали участие посторонние лица, которые не были указаны в протоколе, и т.п.), вы можете сделать соответствующие замечания в протоколе перед его подписанием.

Действие №13. Не подписывайте протокол, в котором содержатся незаполненные графы или пустые строки без прочерков.

Объяснение. Протокол подписывают обвиняемый и следователь. Если протокол написан на нескольких страницах, обвиняемый подписывает каждую страницу отдельно. Если в допросе обвиняемого принимали участие прокурор, эксперт, специалист, переводчик, защитник или другие лица, они также подписывают протокол.

Протокол не должен содержать пустых строк (граф), куда уже после подписания протокола можно вписать текст. Настаивайте на заполнении пустых граф или проставлении прочерков в таких графах (строках) перед подписанием протокола.

Действие №14. Направьте жалобу на неправомерные действия следователя прокурору.

Объяснение. Действия следователя могут быть обжалованы прокурору. Жалобу целесообразно оформить письменно и подавать непосредственно прокурору. На протяжении суток следователь обязан направить прокурору объяснение на поданную жалобу. {10}

 

 

 

---------------------

 

{1} - Продолжение. Статью о допросе свидетеля см. в «НП» №8/2008, с. 29.

{2} - Материал создан по электронной программе «Проверки» версии 2.10 ООО «ВнешЭкономКонсалтинг», тел.: +38(044)240-89-91, e-mail: vec@svitonline.com, http://proverki.com.ua.

{3} - Статья 143 Уголовно-процессуального кодекса Украины:

 

«Допрос обвиняемого

Следователь обязан допросить обвиняемого немедленно после его явки или привода и в любом случае не позднее суток после предъявления ему обвинения. Допрос обвиняемого, кроме исключительных случаев, должен проводиться днем. При допросе обвиняемого по его желанию может присутствовать защитник, а в случаях, предусмотренных частью первой статьи 45 настоящего Кодекса, присутствие защитника обязательно. Обвиняемый допрашивается по месту проведения досудебного следствия, а в случае необходимости — и по месту его нахождения.

Обвиняемые допрашиваются отдельно. При этом следователь принимает меры, чтобы обвиняемые по одному и тому же делу не могли общаться между собой.

В начале допроса следователь должен спросить обвиняемого, признает ли он себя виновным в предъявленном обвинении, после чего предлагает ему дать показания по сути обвинения. Следователь выслушивает показания обвиняемого и, в случае необходимости, задает ему вопросы. Запрещается задавать вопросы, в формулировке которых содержится ответ, часть ответа или подсказка к нему (наводящие вопросы)».

 

{4} - Статья 107 Уголовно-процессуального кодекса Украины:

 

«Допрос подозреваемого в совершении преступления

Вызов и допрос подозреваемого ведутся с соблюдением правил, установленных статьями 134-136, 145 и 146 настоящего Кодекса.

Если подозреваемый был задержан или к нему была избрана предупредительная мера в виде взятия под стражу, его допрос проводится немедленно, а при невозможности немедленного допроса — не позднее двадцати четырех часов после задержания. При допросе такого подозреваемого присутствие защитника обязательно, за исключением случаев, когда он отказывается от него и его отказ принят.

Перед допросом подозреваемому должны быть разъяснены его права, предусмотренные статьей 43-1 настоящего Кодекса, а также сообщено, в совершении какого преступления он подозревается, о чем делается отметка в протоколе его допроса».

 

{5} - Статья 43 Уголовно-процессуального кодекса Украины:

 

«Обвиняемый и его права

Обвиняемым является лицо, в отношении которого в установленном настоящим Кодексом порядке вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого. После назначения дела к судебному разбирательству обвиняемый называется подсудимым.

Обвиняемый имеет право: знать, в чем его обвиняют; давать показания по предъявленному ему обвинению или отказаться давать показаний и отвечать на вопросы; иметь защитника и свидание с ним до первого допроса; предъявлять доказательства; заявлять ходатайства; ознакомляться по окончании досудебного следствия или дознания со всеми материалами дела; принимать участие в судебном разбирательстве в суде первой инстанции; заявлять отводы; подавать жалобы на действия и решения лица, проводящего дознание, следователя, прокурора, судьи и суда, а при наличии соответствующих оснований - на обеспечение безопасности. Подсудимый имеет право на последнее слово.

Статья 43-1. Подозреваемый

Подозреваемым признается:

1) лицо, задержанное по подозрению в совершении преступления;

2) лицо, к которому применена предупредительная мера до вынесения постановления о привлечении его в качестве обвиняемого.

Подозреваемый имеет право: знать, в чем он подозревается; давать показания или отказаться давать показания и отвечать на вопросы; иметь защитника и свидание с ним до первого допроса; предъявлять доказательства; заявлять ходатайства и отводы; требовать проверки судом или прокурором правомерности задержания; подавать жалобы на действия и решения лиц, проводивших оперативно-розыскные действия и дознание, следователя и прокурора, а при наличии соответствующих оснований — на обеспечение безопасности.

О разъяснении прав подозреваемому указывается в протоколе задержания или постановлении о применение предупредительной меры».

 

{6} - Статья 85 Уголовно-процессуального кодекса Украины:

 

«Протокол следственного действия

В протоколе о каждом следственном действии должны быть указаны: место и дата его составления; должности и фамилии лиц, проводящих действие; фамилии лиц, принимавших участие в проведении следственного действия, адреса этих лиц; разъяснение их прав и обязанностей; содержание проведенного следственного действия, время его начала и окончания; все важные для дела обстоятельства, выявленные при выполнении данного следственного действия. В целях неразглашения данных о лице, в отношении которого применены меры безопасности, в протоколах следственных действий, предусмотренных статьями 95, 96, 107, 145, 170, 171, 173 и 176 настоящего Кодекса, ограничиваются сведения об этом лице в порядке, предусмотренном статьей 52-3 настоящего Кодекса.

Протокол зачитывается всем лицам, принимавшим участие в проведении следственного действия, при этом им разъясняется их право делать замечания. Указанные лица могут ознакомиться с протоколом лично.

Вставки и поправки должны быть оговорены в протоколе перед подписями. Протокол подписывают: лицо, проводившее следственное действие, допрошенное лицо, а также переводчик, понятые, если они присутствовали, и прочие лица, которые присутствовали или принимали участие в проведении этого действия. Если кто-либо из этих лиц из-за физических недостатков или подругой причине не может лично подписать протокол, то для подписания протокола приглашается постороннее лицо. К протоколу могут быть приложены фотоснимки, материалы звукозаписи, киносъемок, видеозаписи, планы, схемы, слепки и прочие материалы, объясняющие его содержание.

Когда лицо, принимавшее участие в проведении следственного действия, откажется подписать протокол, то это указывается в протоколе и утверждается подписью лица, проводившего следственное действие».

 

{7} – Статья 63 Конституции Украины:

 

«Лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников, круг которых определяется законом.

Подозреваемый, обвиняемый или подсудимый имеет право на защиту.

Осужденный пользуется всеми правами человека и гражданина, за исключением ограничений, определенных законом и установленных приговором суда».

 

{8} - Статья 146 Уголовно-процессуального кодекса Украины:

 

«Собственноручная запись обвиняемым своих показаний

Обвиняемому, если он о том просит, предоставляется возможность написать свои показания собственноручно, о чем делается отметка в протоколе допроса. Следователь, ознакомившись с письменными показаниями обвиняемого, может задать ему дополнительные вопросы. Эти вопросы и ответы на них заносятся в протокол. Правильность записи показаний, вопросов и ответов на них удостоверяется подписями обвиняемого и следователя».

 

{9} - Статья 145 Уголовно-процессуального кодекса Украины:

 

«Протокол допроса обвиняемого

О каждом допросе обвиняемого следователь составляет протокол с соблюдением требований статьи 85 настоящего Кодекса.

В протоколе допроса указываются место и дата допроса; должность и фамилия лица, проводившего допрос, и лиц, присутствовавших на допросе; время начала и окончания допроса; фамилия, имя и отчество обвиняемого, год, месяц, день и место его рождения; гражданство, национальность, образование, семейное положение, место работы, род занятий или должность, местожительство, судимость обвиняемого и прочие сведения о нем, которые окажутся необходимыми по обстоятельствам дела.

Показания обвиняемого и ответы на заданные ему вопросы излагаются в первом лице и по возможности дословно.

По окончании допроса следователь предъявляет протокол обвиняемому для прочтения. По просьбе обвиняемого он может быть прочитан ему следователем, о чем указывается в протоколе. Обвиняемый имеет право требовать дополнения протокола и внесения в него поправок. Эти дополнения и поправки подлежат обязательному занесению в протокол.

Протокол подписывают обвиняемый и следователь. Если протокол написан на нескольких страницах, обвиняемый подписывает каждую страницу отдельно. Если в допросе обвиняемого принимали участие прокурор, эксперт, специалист, переводчик, защитник или другие лица, они также подписывают протокол».

 

{10} - Статья 234 Уголовно-процессуального кодекса Украины:

 

«Обжалование действий следователя

Действия следователя могут быть обжалованы прокурору как непосредственно, таки через следователя. Жалобы могут быть как письменные, так и устные. Устные жалобы прокурор или следователь заносит в протокол.

Следователь обязан на протяжении суток направить прокурору поступившую ему жалобу вместе со своими объяснениями.

Подача жалобы не приостанавливает выполнение обжалуемого действия, когда это не признает нужным следователь или прокурор. Действия следователя могут быть обжалованы в суде.

Жалобы на действия следователя рассматриваются судом первой инстанции при предварительном рассмотрении дела или при рассмотрении его по сути, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом».